Visie

Een onderwijskundige visie is niet een stuk papier dat ergens in de kast terecht komt. Het is je grote droom;  je passie voor kinderen die werkelijkheid wordt. Ons allerhoogste doel in die droom is dat kinderen en de volwassenen die met elkaar op weg gaan gelukkig zijn. Wanneer je welbevinden groot is, kan je je ontwikkelen en komt leren op gang. Als je de ruimte krijgt je talenten te ontdekken en te ontplooien, kom je het beste tot wie je wil zijn. Dan ben je in staat ook het beste van jezelf te geven en te delen met anderen. Dit geldt voor zowel  de kinderen als voor de leerkrachten. Dit willen we graag samen met ouders vorm geven. Ouders zijn immers onze educatieve partners. Vooral op pedagogisch vlak is afstemming tussen de benadering van school en de benadering van thuis belangrijk. Als de pedagogische aanpak gelijkwaardig is, werkt dat in het voordeel van het kind. Er is namelijk eenheid, stabiliteit en continuïteit. Het speelveld is dan duidelijk voor de kinderen waar ze ook zijn.

Wat betekent de visie naar de kinderen?

Kinderen voelen zich welkom en mogen zichzelf zijn op deze school. Hun welbevinden staat steeds op de eerste plaats. Naar hen wordt geluisterd en hun inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt veel met kinderen in gesprek gegaan. Zo weten we wat hen bezighoudt, hoe ze het liefste leren, wat ze nog lastig vinden en welke hulp ze kunnen gebruiken. We maken kinderen mede-eigenaar van hun leren. Ze krijgen inzicht in wat ze leren, waarom dat belangrijk is en hoe ze er kunnen komen. Kinderen leren eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Zo worden ze zelfstandige en kritische burgers. Elk kind heeft andere hulp nodig: de ene heeft behoefte aan een stappenplan en de ander heeft juist wat meer aanmoediging nodig. Door eigenaarschap te bevorderen, krijgen ze steeds zelf beter zicht op hun eigen kunnen. Zo hebben ze zicht op de doelen waar ze aan werken en welke inspanning daarvoor nodig is. Ze leveren zelf bewijsmateriaal voor wat ze geleerd hebben. Dit alles onder deskundige begeleiding van hun leraren.

Wat betekent de visie vanuit partnerschap met de ouders?

Ouders spelen een heel belangrijke rol in het proces van eigenaarschap, leren vanuit talenten en verantwoordelijkheid leren dragen. Het pedagogisch klimaat thuis en op school zou in het belang van de kinderen in elkaars verlengde moeten liggen. Concreet werken we eraan dat ouders en kinderen samen in gesprek gaan met hun leerkracht. Dit driemanschap is essentieel om de ontwikkeling en het leren tot een succes te maken. Vertrouwen, gelijkwaardigheid en het voeren van de dialoog zijn essentiële uitgangspunten. Ouders zijn welkom met hun vragen bijvoorbeeld tijdens de kijkochtenden, de ouderavonden en informatieavonden. Ze kunnen in een klankbordgroep hun vragen en feedback geven zodat we samen vorm geven aan een mooie school die het beste uit de kinderen haalt.

Wat betekent de visie naar de leerkracht?

Leerkrachten vormen in elke unit een hecht team*. Samen zijn ze verantwoordelijk voor alle kinderen. Ze zorgen voor het welbevinden van de kinderen en dagen hen uit om zich volop te ontwikkelen. Ze bevorderen groei, nodigen uit tot ontdekken, eigen mening, eigen keuzes en eigen inbreng. Ze leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Door samen naar kinderen te kijken en in gesprek te gaan, krijgen ze een goed en genuanceerd beeld van de talenten van de kinderen. Leerkrachten zijn veel meer begeleiders van de ontwikkeling en het leren van kinderen dan dat ze ‘leerstof overdragen’. Ze inspireren, faciliteren en geven de kinderen feedback op wat ze al kunnen, wat ze nog meer kunnen leren en hoe ze dat kunnen bereiken.

“Levensecht leren door uit de school te springen.”