Oudervereniging en Activiteiten

De Oudervereniging

Wij informeren u op deze manier graag over de Oudervereniging; want zodra uw kind op basisschool de Borne is ingeschreven, bent u als ouder/verzorger automatisch lid.

De Oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. Wij zorgen samen met het team voor de organisatie van diverse activiteiten en de bekostiging hiervan. De activiteiten waarbij de Oudervereniging betrokken is, zijn juist díe festiviteiten die een schooljaar net dat beetje extra geven, de dingen waar kinderen met plezier aan terug denken. Festiviteiten die wij mede-organiseren zijn o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Nieuwjaarsproost, de Borne-disco, Carnaval, de Koningsspelen of de Borneshow.

Maar de Oudervereniging is meer dan organiseren alleen.
De Oudervereniging int en beheert de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage waarmee diverse activiteiten en investeringen bekostigd kunnen worden. Denk hierbij aan de aanschaf van duurzame middelen/ICT, extra leesboeken, cultuur of sport. Ook is de Oudervereniging actief betrokken bij de organisatie en/of financiering van niet-onderwijszaken zoals de schoolfotograaf, de Kinderraad, de verkeersgroep en de luizenbrigade.

Maar bovenal vervult de Oudervereniging een signaleringsfunctie, een klankbord tussen ouders en school. Om alle zaken op elkaar af te stemmen, wordt zo’n 6-8 keer per jaar vergaderd. Alle vergaderingen zijn voor ieder lid/alle ouders vrij toegankelijk. De vergaderingen worden vaak bijgewoond door een lid van het team, zodat over en weer informatie kan worden uitgewisseld. De Algemene Ledenvergadering wordt eenmaal per jaar, omstreeks oktober gehouden. Tijdens deze vergadering doet de Oudervereniging verslag van het gevoerde beleid. Tevens wordt de begroting voor het komende schooljaar besproken en worden de uitgaven van het afgelopen schooljaar verantwoord. Ook het kiezen en herkiesbaar stellen van bestuursleden gebeurt tijdens deze vergadering. Een belangrijke vergadering dus, waarop u als ouder/verzorger direct invloed kunt uitoefenen op de bestedingen van de ouderbijdrage.

Een Oudervereniging zonder ouders is natuurlijk niet mogelijk!
Daarom zijn wij altijd op zoek naar ouders die het bestuur van de Oudervereniging willen komen versterken. Wilt u graag actief betrokken zijn bij de schooltijd van uw kind(eren) en/of heeft u leuke ideeën voor onze activiteiten? Kom dan het bestuur versterken! Een mail sturen is voldoende! Het adres is ov.deborne@gmail.com.

Vergaderstukken

Oudervereniging