MR

De medezeggenschapsraad (MR):

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als leraren. De beleidsplannen van het schoolbestuur worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. Maar ook op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke stem wanneer het gaat om onderwijs en opvoeding en wijzigingen in de organisatie.

De MR van de Borne bestaat uit 4 teamleden en 4 ouders. Eén keer per maand wordt vergaderd, deze bijeenkomsten zijn voor een ieder toegankelijk. Notulen van deze vergaderingen staan kort na de vergadering op de website (www.basisschooldeborne.nl). De zittingsduur is maximaal twee jaar, waarna men aftreedt of zich herkiesbaar stelt. Afgesproken is dat het ene jaar de oudergeleding en het andere jaar de personeelsgeleding aftreedt.
Bovendien is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) die de belangen van alle scholen binnen ons bestuur behartigt inzake de bovenschoolse beleidsvoornemens. Twee leden van onze medezeggenschapsraad, een ouder en een leraar, hebben in de GMR zitting.

Indien u in contact wilt treden met de medezeggenschapsraad: mrdeborne@gmail.com .

 

Reglement MR


Schooljaar 2021 - 2022


Schooljaar 2020 - 2021


De medezeggenschapsraad